Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Chí Long)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  DSC_0680__Sao.jpg DSC_0641.jpg DSC_0679__Sao.jpg DSC_0323.jpg DSC_0326.jpg DSC_0319.jpg DSC_0283.jpg DSC_0322.jpg DSC_0330.jpg Thiep_chuc_tet_tang_thay_Kieu.swf 20_nha183.jpg 20_nha182.jpg 20_nha186400.jpg 22222222211y_500.jpg P1010358_500.jpg Img_0769_500.jpg Img_0764_500.jpg Img_4202_500.jpg 3066_toan_canh_5005.jpg Thiep_8_3__48.gif

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Hương Trà.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Giới thiệu chuẩn KT-KN 2010

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tập huấn GV 2010
  Người gửi: Nguyễn Phú Bình (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:43' 18-10-2010
  Dung lượng: 110.0 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PT
  I. Giíi thiÖu chung vÒ chuÈn
  1. Chuẩn là những yêu cầu, tiêu chí (gọi chung là yêu cầu) tuân thủ những nguyên tắc nhất định, được dùng để làm thước đo đánh giá hoạt động, công việc, sản phẩm của lĩnh vực nào đó và khi đạt được những yêu cầu của chuẩn thì cũng có nghĩa là đạt được mục tiêu mong muốn của chủ thể quản lí hoạt động, công việc, sản phẩm đó.
  Yêu cầu là sự cụ thể hóa, chi tiết, tường minh của chuẩn, chỉ ra những căn cứ để đánh giá chất lượng. Yêu cầu có thể được đo thông qua chỉ số thực hiện. Yêu cầu được xem như những điểm kiểm soát và để đánh giá chất lượng đầu vào, đầu ra cũng như quá trình đào tạo.
  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PT
  I. Giíi thiÖu chung vÒ chuÈn
  2. Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña chuÈn:
  2.1. ChuÈn ph¶i cã tÝnh kh¸ch quan, rÊt Ýt lÖ thuéc vµo quan ®iÓm hay th¸i ®é chñ quan cña ng­êi sö dông chuÈn.
  2.2. ChuÈn ph¶i cã hiÖu lùc t­¬ng ®èi æn ®Þnh c¶ vÒ ph¹m vi lÉn thêi gian ¸p dông, kh«ng lu«n lu«n thay ®æi. Tuy nhiªn chuÈn ph¶i cã tÝnh ph¸t triÓn, kh«ng tuyÖt ®èi cè ®Þnh.
  2.3. §¶m b¶o tÝnh kh¶ thi cã nghÜa lµ chuÈn ®ã cã thÓ ®¹t ®­îc (lµ tr×nh ®é hay møc ®é dung hßa hîp lý gi÷a yªu cÇu ph¸t triÓn ë møc cao h¬n víi nh÷ng thùc tiÔn ®ang diÔn ra)
  2.4. §¶m b¶o tÝnh cô thÓ, t­êng minh vµ ®¹t tèi ®a chøc n¨ng ®Þnh l­îng
  2.5. §¶m b¶o mèi liªn quan, kh«ng m©u thuÉn víi c¸c chuÈn kh¸c trong cïng lÜnh vùc hoÆc nh÷ng lÜnh vùc gÇn gòi kh¸c.
  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PT
  II. ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng cña Ch­¬ng tr×nh GDPT
  Chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ của Chương trình giáo dục phổ thông được thể hiện cụ thể trong các chương trình môn học, hoạt động giáo dục (gọi chung là môn học) và các chương trình cấp học.
  Đối với mỗi môn học, mỗi cấp học, mục tiêu của môn học, cấp học được cụ thể hóa thành chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học, chương trình cấp học.
  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PT
  II. ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng cña Ch­¬ng tr×nh GDPT
  1. ChuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng cña Ch­¬ng tr×nh m«n häc lµ c¸c yªu cÇu c¬ b¶n, tèi thiÓu vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng cña m«n häc mµ häc sinh cÇn ph¶i vµ cã thÓ ®¹t ®­îc sau mçi ®¬n vÞ kiÕn thøc (mçi bµi, chñ ®Ò, chñ ®iÓm, m« ®un).
  ChuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng cña mét ®¬n vÞ kiÕn thøc lµ c¸c yªu cÇu c¬ b¶n, tèi thiÓu vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng cña ®¬n vÞ kiÕn thøc mµ häc sinh cÇn ph¶i vµ cã thÓ ®¹t ®­îc.
  Yªu cầu về kiến thức, kỹ năng thể hiện mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng.
  Mỗi yªu cầu về kiến thức, kỹ năng có thể được chi tiết hơn bằng những yªu cầu về kiến thức, kỹ năng cụ thể, tường minh hơn; bằng những vÝ dụ thể hiện được cả nội dung kiến thức, kỹ năng vµ mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng (thường gọi lµ minh chứng).
  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PT
  II. ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng cña Ch­¬ng tr×nh GDPT
  2. ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng cña Ch­¬ng tr×nh cÊp häc lµ c¸c yªu cÇu c¬ b¶n, tèi thiÓu vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng cña c¸c m«n häc mµ häc sinh cÇn ph¶i vµ cã thÓ ®¹t ®­îc sau tõng giai ®o¹n häc tËp trong cÊp häc.
  2.1. ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng ë ch­¬ng tr×nh c¸c cÊp häc, ®Ò cËp tíi nh÷ng yªu cÇu tèi thiÓu vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng mµ häc sinh cÇn vµ cã thÓ ®¹t ®­îc sau khi hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc cña tõng líp häc vµ cÊp häc. C¸c chuÈn nµy cho thÊy ý nghÜa quan träng cña viÖc g¾n kÕt, phèi hîp gi÷a c¸c m«n häc nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu gi¸o dôc cña cÊp häc.
  2.2. ViÖc thÓ hiÖn chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng ë cuèi ch­¬ng tr×nh cÊp häc thÓ hiÖn h×nh mÉu mong ®îi vÒ ng­êi häc sau mçi cÊp häc vµ cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý, chØ ®¹o, ®µo t¹o, båi d­ìng gi¸o viªn.
  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PT
  II. ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng cña Ch­¬ng tr×nh GDPT
  2.3. Ch­¬ng tr×nh cÊp häc ®· thÓ hiÖn chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng kh«ng ph¶i ®èi víi tõng m«n häc mµ ®èi víi tõng lÜnh vùc häc tËp. Trong v¨n b¶n vÒ ch­¬ng tr×nh cña c¸c cÊp häc, c¸c chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng ®­îc biªn so¹n theo tinh thÇn:
  a) C¸c chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng kh«ng ®­îc viÕt cho tõng m«n häc riªng biÖt mµ viÕt cho tõng lÜnh vùc häc tËp nh»m thÓ hiÖn sù g¾n kÕt gi÷a c¸c m«n häc vµ ho¹t ®éng gi¸o dôc trong nhiÖm vô thùc hiÖn môc tiªu cña cÊp häc.
  b) ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng vµ yªu cÇu vÒ th¸i ®é ®­îc thÓ hiÖn trong ch­¬ng tr×nh cÊp häc lµ c¸c chuÈn cña cÊp häc, tøc lµ nh÷ng yªu cÇu cô thÓ mµ häc sinh cÇn ®¹t ®­îc ë cuèi cÊp häc. C¸ch thÓ hiÖn nµy t¹o mét tÇm nh×n vÒ sù ph¸t triÓn cña ng­êi häc sau mçi cÊp häc, ®èi chiÕu víi nh÷ng g× mµ môc tiªu cña cÊp häc ®· ®Ò ra.
  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PT
  II. ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng cña Ch­¬ng tr×nh GDPT
  3. ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng cña CTGDPT cã nh÷ng ®Æc ®iÓm:
  3.1. ChuÈn ®­îc chi tiÕt, t­êng minh bëi c¸c yªu cÇu cô thÓ, râ rµng vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng.
  3.2. ChuÈn cã tÝnh tèi thiÓu, nh»m ®¶m b¶o mäi häc sinh cÇn ph¶i vµ cã thÓ ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu cô thÓ nµy.

  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PT
  II. ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng cña Ch­¬ng tr×nh GDPT
  3.3. Chuẩn kiến thức, kỹ năng là thành phần của CTGDPT.
  Trong Chương trình giáo dục phổ thông, Chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ đối với người học được thể hiện, cụ thể hoá ở các chủ đề của chương trình môn học theo từng lớp và ở các lĩnh vực học tập; đồng thời, Chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ cũng được thể hiện ở phần cuối của chương trình mỗi cấp học.

  Chuẩn kiến thức, kỹ năng là thành phần của CTGDPT đảm bảo việc chỉ đạo dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn sẽ tạo nên sự thống nhất trong cả nước; làm hạn chế tình trạng dạy học quá tải, h?n ch? đưa thêm nhiều nội dung nặng nề, quá cao so với chuẩn vào dạy học, kiểm tra, đánh giá; góp phần làm giảm tiêu cực của dạy thêm, học thêm; tạo điều kiện cơ bản, quan trọng để có thể tổ chức kiểm tra, đánh giá và thi theo chuẩn.
  IV. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông vừa là căn cứ vừa là mục tiêu của dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi
  ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng vµ yªu cÇu vÒ th¸i ®é cña Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng b¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt, tÝnh kh¶ thi, phï hîp cña CTGDPT; b¶o ®¶m chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc.
  1. ChuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng lµ c¨n cø:
  1.1. Biªn so¹n s¸ch gi¸o khoa vµ c¸c tµi liÖu h­íng dÉn d¹y häc, kiÓm tra, ®¸nh gi¸, ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ®æi míi kiÓm tra, ®¸nh gi¸.
  IV. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông vừa là căn cứ vừa là mục tiêu của dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi
  1.2. ChØ ®¹o, qu¶n lÝ, thanh, kiÓm tra thùc hiÖn d¹y häc, kiÓm tra, ®¸nh gi¸, sinh ho¹t chuyªn m«n, ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý vµ gi¸o viªn.
  1.3. X¸c ®Þnh môc tiªu cña mçi giê häc, môc tiªu cña qu¸ tr×nh d¹y häc ®¶m b¶o chÊt l­îng gi¸o dôc.
  1.4. X¸c ®Þnh môc tiªu kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ®èi víi tõng bµi kiÓm tra, bµi thi; ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ gi¸o dôc tõng m«n häc, líp häc, cÊp häc.
  IV. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông vừa là căn cứ vừa là mục tiêu của dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi
  2. Tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng của CTGDPT“ biªn soạn theo hướng chi tiết c¸c yªu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng của chuẩn kiến thức, kỹ năng bằng c¸c nội dung chọn lọc trong SGK vµ theo c¸ch nªu trong mục II.
  Tài liệu gióp c¸c c¸n bộ chỉ đạo chuyªn m«n, c¸n bộ quản lý gi¸o dục, gi¸o viªn, học sinh nắm vững vµ thực hiện ®óng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.
  IV. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông vừa là căn cứ vừa là mục tiêu của dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi
  3. Yªu cÇu d¹y häc b¸m s¸t chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng ®ång thêi víi ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc
  3.1. Yªu cÇu chung
  a) C¨n cø chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng ®Ó x¸c ®Þnh môc tiªu bµi häc. Chó träng d¹y häc nh»m ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu c¬ b¶n vµ tèi thiÓu vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng, ®¶m b¶o kh«ng qu¸ t¶i vµ kh«ng qu¸ lÖ thuéc hoµn toµn vµo SGK; møc ®é khai th¸c s©u kiÕn thøc, kü n¨ng trong SGK ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng tiÕp thu cña häc sinh.
  b) S¸ng t¹o vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc, tù gi¸c häc tËp cña häc sinh. Chó träng rÌn luyÖn ph­¬ng ph¸p t­ duy, n¨ng lùc tù häc, tù nghiªn cøu; t¹o niÒm vui, høng khëi, nhu cÇu hµnh ®éng vµ th¸i ®é tù tin trong häc tËp cho häc sinh.
  IV. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông vừa là căn cứ vừa là mục tiêu của dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi
  3. Yªu cÇu d¹y häc b¸m s¸t chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng ®ång thêi víi ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc
  3.1. Yªu cÇu chung
  c) D¹y häc thÓ hiÖn mèi quan hÖ tÝch cùc gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh, gi÷a häc sinh víi häc sinh; tiÕn hµnh th«ng qua viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh, kÕt hîp gi÷a häc tËp c¸ thÓ víi häc tËp hîp t¸c, lµm viÖc theo nhãm.
  d) D¹y häc chó träng ®Õn viÖc rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng, n¨ng lùc, t¨ng c­êng thùc hµnh vµ g¾n néi dung bµi häc víi thùc tiÔn cuéc sèng.

  IV. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông vừa là căn cứ vừa là mục tiêu của dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi
  3. Yªu cÇu d¹y häc b¸m s¸t chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng ®ång thêi víi ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc
  3.1. Yªu cÇu chung
  e) D¹y häc chó träng ®Õn viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ d¹y häc ®­îc trang bÞ hoÆc c¸c do gi¸o viªn, häc sinh tù lµm; quan t©m øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc.
  f) D¹y häc chó träng ®Õn viÖc ®éng viªn, khuyÕn khÝch kÞp thêi sù tiÕn bé cña häc sinh trong qu¸ tr×nh häc tËp; ®a d¹ng néi dung, c¸c h×nh thøc, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ vµ t¨ng c­êng hiÖu qu¶ viÖc ®¸nh gi¸.
  IV. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông vừa là căn cứ vừa là mục tiêu của dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi
  3. Yªu cÇu d¹y häc b¸m s¸t chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng ®ång thêi víi ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc
  3.2. Yªu cÇu ®èi víi c¸n bé qu¶n lÝ c¬ së gi¸o dôc
  a) N¾m v÷ng chñ tr­¬ng ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng cña §¶ng, Nhµ n­íc. N¾m v÷ng môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung ®æi míi thÓ hiÖn cô thÓ trong c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña ngµnh, trong CT-SGK, PPDH, sö dông ph­¬ng tiÖn, TBDH, h×nh thøc tæ chøc d¹y häc vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ gi¸o dôc.
  b) N¾m v÷ng yªu cÇu d¹y häc b¸m s¸t chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng trong CTGDPT, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho gi¸o viªn, ®éng viªn, khuyÕn khÝch gi¸o viªn tÝch cùc ®æi míi PPDH.
  IV. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông vừa là căn cứ vừa là mục tiêu của dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi
  3. Yªu cÇu d¹y häc b¸m s¸t chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng ®ång thêi víi ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc
  3.2. Yªu cÇu ®èi víi c¸n bé qu¶n lÝ c¬ së gi¸o dôc
  c) Cã biÖn ph¸p qu¶n lý, chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn ®æi míi PPDH trong nhµ tr­êng mét c¸ch hiÖu qu¶; th­êng xuyªn, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng d¹y, häc theo ®Þnh h­íng d¹y häc b¸m s¸t chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng ®ång thêi víi tÝch cùc ®æi míi PPDH.
  d) §éng viªn, khen th­ëng kÞp thêi nh÷ng gi¸o viªn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ®ång thêi víi phª b×nh, nh¾c nhë nh÷ng ng­êi ch­a tÝch cùc §MPPDH, d¹y qu¸ t¶i do kh«ng b¸m s¸t chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng.
  IV. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông vừa là căn cứ vừa là mục tiêu của dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi
  3. Yªu cÇu d¹y häc b¸m s¸t chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng ®ång thêi víi ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc
  3.3. Yªu cÇu ®èi víi gi¸o viªn
  a) B¸m s¸t chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng; môc tiªu cña bµi gi¶ng lµ ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu c¬ b¶n, tèi thiÓu vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng. D¹y kh«ng qu¸ t¶i vµ kh«ng qu¸ lÖ thuéc hoµn toµn vµo SGK; viÖc khai th¸c s©u kiÕn thøc, kü n¨ng ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng tiÕp thu cña häc sinh.
  b) ThiÕt kÕ, tæ chøc, h­íng dÉn häc sinh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng häc tËp víi c¸c h×nh thøc ®a d¹ng, phong phó, cã søc hÊp dÉn phï hîp víi ®Æc tr­ng bµi häc, víi ®Æc ®iÓm vµ tr×nh ®é häc sinh, víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña líp, tr­êng vµ ®Þa ph­¬ng.
  IV. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông vừa là căn cứ vừa là mục tiêu của dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi
  3. Yªu cÇu d¹y häc b¸m s¸t chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng ®ång thêi víi ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc
  3.3. Yªu cÇu ®èi víi gi¸o viªn
  c) §éng viªn, khuyÕn khÝch, t¹o c¬ héi vµ ®iÒu kiÖn cho häc sinh ®­îc tham gia mét c¸ch tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o vµo qu¸ tr×nh kh¸m ph¸, ph¸t hiÖn, ®Ò xuÊt vµ lÜnh héi kiÕn thøc; chó ý khai th¸c vèn kiÕn thøc, kinh nghiÖm, kÜ n¨ng ®· cã cña häc sinh; t¹o niÒm vui, høng khëi, nhu cÇu hµnh ®éng vµ th¸i ®é tù tin trong häc tËp cho häc sinh; gióp c¸c em ph¸t triÓn tèi ®a n¨ng lùc, tiÒm n¨ng cña b¶n th©n.
  IV. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông vừa là căn cứ vừa là mục tiêu của dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi
  3. Yªu cÇu d¹y häc b¸m s¸t chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng ®ång thêi víi ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc
  3.3. Yªu cÇu ®èi víi gi¸o viªn
  d) ThiÕt kÕ vµ h­íng dÉn häc sinh thùc hiÖn c¸c d¹ng c©u hái, bµi tËp ph¸t triÓn t­ duy vµ rÌn luyÖn kÜ n¨ng; h­íng dÉn sö dông c¸c TBDH; tæ chøc cã hiÖu qu¶ c¸c giê thùc hµnh; h­íng dÉn häc sinh cã thãi quen vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tiÔn.
  e) Sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc d¹y häc mét c¸ch hîp lÝ, hiÖu qu¶, linh ho¹t, phï hîp víi ®Æc tr­ng cña cÊp häc, m«n häc; néi dung, tÝnh chÊt cña bµi häc; ®Æc ®iÓm vµ tr×nh ®é HS; thêi l­îng d¹y häc vµ c¸c ®iÒu kiÖn d¹y häc cô thÓ cña tr­êng, ®Þa ph­¬ng.
   
  Gửi ý kiến